ຄລີນິກກາຍຍະພາບບຳບັດ ແລະ ຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການ

Image

ຄລີນິກກາຍຍະພາບບຳບັດ ແລະ ຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການ ທີ່ໃຫ້ບໍລິການແບບຄົບວົງຈອນ ທັງການປະເມີນ, ການປ້ອງກັນ ແລະ ການຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການ, ກາຍຍະພາບບຳບັດ ແລະ ຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການເປັນອີກຂະບວນການໜື່ງຂອງການຮັກສາທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຄົນເຈັບທີ່ມີບັນຫາທາງດ້ານການເຄື່ອນໄຫວ ຫຼື ການເຄື່ອນເໜັງຂອງສ່ວນຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍສາມາດກັບມາໃຊ້ງານເຮັດກິດຈະກຳໃນຊີວິດປະຈຳວັນໄດ້ປົກະຕິ, ເຊິ່ງການຮັກສາບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດການຜ່າຕັດໄດ້ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງສາມາດປິ່ນປົວແບບບໍ່ຜ່າຕັດໄດ້ເຊັ່ນກັນກໍ່ຄື: ພະຍາດເສັ້ນເລືອດໃນສະໜອງອຸດຕັນ, ພະຍາດຫຼອດເລືອດໃນສະໜອງຕີບ, ຜູ້ທີ່ມີອາການກ້າມຊີ້ນອິດເມື່ອຍ ຫຼື ເຈັບປວດກ້າມຊິ້ນ ສາເຫດມາຈາກອາຍຸເພີ່ມຂື້ນ(ຄວາມສົມດຸນ)

 ເຊີ່ງຄລີນິກຂອງເຮົາມີຄວາມພ້ອມໄປດ້ວຍທີມແພດຜູ້ຊ່ຽວຊານລວມໄປເຖິງການມີອຸປະກອນ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກແບບຄົບວົງຈອນໄວ້ໃຫ້ບໍລິການ

ການບໍລິການ ແລະ ການຮັກສາ

01
ກາຍຍະພາບບຳບັດ ແລະ ຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການ ໃນຄົນເຈັບທີ່ມີພາວະຜິດປົກກະຕິ ຫຼື ໄດ້ຮັບບາດເຈັບກ່ຽວກັບກະດູກ, ຂໍ່, ເອັນ ແລະ ກ້າມຊີ້ນ
• ບຳບັດ ແລະ ຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການ ໃນຄົນເຈັບທີ່ກະດູກຫັກ ຫຼື ກະດູກເຄື່ອນ
• ບຳບັດ ແລະ ຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການຜູ້ທີ່ມີພາວະ ຫຼື ອາການຂາພິກ ຫຼື ຂໍ່ພິກ, ຕະຫຼອດຈົນໄປເຖິງຜູ້ທີ່ມີອາການປວດຫຼັງຈາກການເຮັດວຽກ ຫຼື ຜູ້ທີ່ມີອາການຊີ້ນແຂງໂຕສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວຍາກກວ່າປົກະຕິ
• ບຳບັດ ແລະ ຟື້ນຟູຜູ້ທີ່ມີອາການຂໍ່ອັກເສບ ແລະ ເອັນອັກເສບ
• ບຳບັດ ແລະ ຟື້ນຟູຜູ້ທີ່ມີບາດແຜຂະໜາດໃຫຍ່ເຊັ່ນ: ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຜ່າຕັດປ່ຽນດ້ານຜິວໜັງ ແລະ ບາດແພທີ່ເກີດຈາກໄຟໄໝ້
• ການບາດເຈັບຈາກການຫຼິ້ນກິລາ
• ການຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການກ່ອນ ແລະ ຫຼັງການຜ່າຕັດກະດູກ ແລະ ຂໍ້
• ການຮັກສາກ້າມຊີ້ນທີ່ເຈັບປວດ ແລະ ພະຍາດກ້າມຊິ້ນອື່ນໆ
02
ການກາຍຍະພາບບຳບັດສຳຫຼັບຄວາມຜິດປົກະຕິຂອງລະບົບປະສາດ
• ພະຍາດເສັ້ນເລືອດໃນສະໜອງອຸດຕັນ
• ບຳບັດ ແລະ ຟື້ນຟູຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຢູ່ທີ່ບໍລິເວນຫົວ ແລະ ຄໍ
• ການຮັກສາອາການກ່ອນ ແລະ ຫຼັງການຜ່າຕັດລະບົບປະສາດ
• ບຳບັດ ແລະ ຟື້ນຟູຜູ້ທີ່ມີອາການບາດເຈັບຢູ່ບໍລິເວນກະດູກສັນຫຼັງ.
•ບຳບັດ ແລະ ຟື້ນຟູຄົນເຈັບທີ່ເປັນອຳມະພາດ
•ບຳບັດ ແລະ ຟື້ນຟູຜູ້ທີ່ມີພາວະຜິດປົກະຕິຂອງລະບົບປະສາດ ແລະ ກ້າມຊີ້ນ.
•ບຳບັດ ແລະ ຟື້ນຟູຄວາມສາມາດໃນການດຸນດ່ຽງຂອງການຢືນ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຫຼື ການຍ່າງໃຫ້ກັບຄົນເຈັບ
•ບຳບັດ ແລະ ຟື້ນຟູຜູ້ທີ່ມີພາວະຜິດປົກະຕິຂອງລະບົບປະສາດ (ສະໝອງພິການ) ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງດ້ານການເຄື່ອນໄຫວ
03
ບຳບັດ ແລະ ຟື້ນຟູຜູ້ທີ່ມີພາວະຜິດປົກກະຕິທາງດ້ານຫົວໃຈ
•ການຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການສຳຫຼັບພະຍາດຫົວໃຈ
• ການຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການຫຼັງຈາກການຜ່າຕັດໃສ່ຫົວໃຈທຽມ ຫຼື ການຜ່າຕັດຫົວໃຈ
• ການຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການຫຼັງຈາກການຜ່າຕັດປ່ຽນຫົວໃຈ
• ການຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການຫຼັງຈາກການຮັກສາພະຍາດຫົວໃຈຂາດເລືອດ
•ບຳບັດ ແລະ ຟື້ນຟູຄົນເຈັບຫຼັງໄດ້ຮັບການຂະຫຍາຍຫຼອດເລືອດຫົວໃຈຕີບດ້ວຍວິທີການຍັດໝາກບານ ຫຼື ບອນລູນ ແລະ ບ່ວງລວດ
Image
Image

ສະຖານທີ່ໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ອຸປະກອນທາງການແພດ

01
ຫ້ອງທີ່ມີພື້ນທີ່ກ້ວາງຂວາງໃຫ້ຄົນເຈັບໄດ້ອອກກຳລັງກາຍ ແລະ ເຝິກການເຄື່ອນໄຫວຂອງຮ່າງກາຍ
02
ຫ້ອງຮັບແຂກ
03
ການຟື້ນຟູໜ້າທີ່ການດ້ວຍການໃຊ້ຄື່ນຄວາມຖີ່ສູງຜ່ານທະລຸເຂົ້າໄປທາງໃນເພື່ອບັນທຶກພາບ
04
ການບຳບັດດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ
05
ກາຍະພາບບຳບັດດ້ວຍເຄື່ອງດືງຫຼັງ ຫຼື ຄໍ
06
ກາຍະພາບບຳບັດດ້ວຍເຄື່ອງກະຕຸ້ນໄຟຟ້າໃນການຮັກສາກ້າມຊີ້ນ
07
ການເຮັດການບຳບັດ ແລະ ຟື້ນຟູດ້ວຍວິທີການແຊ່ສານພຣາຣາຟິນ ເພື່ອຫຼຸດອາການເຈັບປວດ
08
ການເຮັດການບຳບັດ ແລະ ຟື້ນຟູຜູ້ທີ່ມີພາວະຜິດປົກກະຕິກ່ຽວກັບກ້າມຊີ້ນດ້ວຍອຸປະກອນອອກກຳລັງກາຍສຳຫຼັບກ້າມຊີ້ນທີ່ຄົບວົງຈອນ
09
ເຄື່ອງຊ່ວຍຢື່ນ
10
ການເຮັດການບຳບັດ ແລະ ຟື້ນຟູຄົນເຈັບດ້ວຍວິທີບຳບັດທາງນ້ຳ ຫຼື ການບຳບັດ ແລະ ຟື້ນຟູໃນນ້ຳ
Image
Image